Arbetsdagar

Arbetsdagar ordnas ett par gånger vår och höst och avslutas med gemensam fika och samvaro. Information lämnas på anslagstavlorna och i Stensjöhöjdsbladet.


Bilar

Bilkörning inom området tillåts inte, då gångbanorna inte är byggda för biltrafik. Undantag för flyttning och riktigt tunga transporter.
Biltvätt får inte heller ske i området.


Brandvarnare

Brandvarnare bör installeras i varje lägenhet och en rutin för byte av batterierna bör finnas.


Cyklar och barnvagnar

Cyklar förvaras i separata cykelrum. För barnvagnar finns inga speciella utrymmen då dessa inte skall förvaras i cykelrummen.


Felanmälan

Felanmälan görs på därför avsedd blankett och läggs i styrelserummets brevlåda på B-parkeringen.


Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring. Varje medlem bör teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt till den privata hemförsäkringen.


Hyra

Hyra skall vara HSB tillhanda senast sista vardagen i månaden. Hyresavierna sänds ut kvartalsvis med post.


Husdjur

Husdjur skall omhändertagas så att grannar inte störs.


Information för medlemmar

Informationsmöten hålls minst två gånger om året. En gång på senhösten i samband med att budgeten är klar och hyran fastställts för kommande år samt ett på våren i samband med årsstämman.
Stensjöhöjdbladet är styrelsens information till medlemmarna och kommer ut ungefär en gång i månaden.


Information från HSB

Följande skrifter finns i styrelserummet:

 • Att upplåta bostadsrätten i andra hand
 • Att överlåta bostadsrätt
 • Medlemskap i en bostadsrättsförening
 • Lägenhetens underhåll
 • Inför föreningsstämman
 • Grannarna stör
 • Pantsättning av bostadsrätt

 • Inre fond

  Inga avsättningar görs till inre fond.


  Lekplatser

  Lekplats finns i området. Sandlåda, gungor, rutschkana, klätterställningar, andra lekredskap samt en boulebana och grillplats.


  Nycklar till lägenheter

  Huvudnyckel till lägenheterna finns inte. Därför måste var och en hjälpa till då tillträde till lägenheterna krävs.


  Ombyggnad

  Vid ombyggnad (förändringar) av lägenheterna skall styrelsen kontaktas.
  Tillbyggnader får inte göras utan medgivande av berörda grannar och tillstånd av styrelsen. Avtal ska upprättas.


  Stadgar

  Föreningen tillämpar Korta normalstadgar 2003-399-4.


  Styrelsen

  Styrelsen sammanträder en gång i månaden. En namnlista över styrelsemedlemmarna bifogas Stensjöhöjdbladet efter årsstämman i maj månad.


  Trädgårdsredskap

  Trädgårdsredskap finns till utlåning i garaget. En del verktyg o.d. finns i ett låst förråd. Styrelsen informerar om vem som har nycklar till förrådet.


  Vattning

  Vattning i torrperioder tillåts beträffande nyplanteringar och en del perenner. Det är inte tillåtet att vattna gräsmattorna , eftersom de inte tar skada utan grönskar igen så snart det regnar.
  För att inte riskera fuktskador under jord ska plantering ske minst en halv meter från väggen.


  Årsstämma

  Årsstämma hålls i maj månad då val av nya styrelseledamöter sker.